reklama

Mieszkańcy Kamienicy w Bielsku-Białej zapowiadają Nieposłuszeństwo Obywatelskie

Mieszkańcy Bielska-Białej / dzielnicy Kamienica, zapowiadają Nieposłuszeństwo Obywatelskie wobec Ratusza i kolejny raz apelują o zaprzestanie naruszania obowiązującego prawa i stosowanie się do przepisów Prawa Budowlanego.

Biznesregion

Biznesregion

Stowarzyszenia Kamienica Bielsko, Społeczność Kamienicy wyraziła olbrzymie niezadowolenie z pracy Samorządu Bielska-Białej ws. zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy KAMIENICA, który nadal prowadzi politykę zabudowy wielorodzinnej na działkach podstokowych osiedla Kamienica i zapowiadają pikiety i demonstracje oraz „Nieposłuszeństwo Obywatelskie” dla władzy samorządowej w Bielsku-Białęj.

Decyzję swoją operają na tym, iż wyczerpali wszystkie możliwe prośby i sposoby komunikacji z Władzą. Pomimo ich apeli wzywające do zaprzestania lobbingu deweloperskiego i naprawy powstałych błędów. Nadal wprowadza się do życie plany zagospodarowania przestrzennego mające wady prawne, formalne polegające na niezgodności ze studium uwarunkowań z 1999r. który ograniczał na tym obszarze wysoką zabudowę, tzw. „blokowiska”. Nowe Plany dopuszczają zabudowy wielorodzinne na terenach systemu zieleni ekologicznej miasta, co jest w jawnej sprzeczności z logiką i zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim zaburza ład architektoniczno-urbanistyczny okolicy.

Obszary objęte wysoką i ciągłą zabudową wielorodzinną pełnią ważną funkcję korytarzy ekologicznych do przewietrzania miasta, a zbyt intensywna zabudowa terenów podmiejskich może się wiązać z przerwaniem ciągłości korytarzy migracyjnych zwierząt. Taki stan rzeczy zmusza Mieszkańców do natychmiastowych działań w instytucjach ochrony przyrody, prokuraturze, ministerstwie Sprawiedliwości w celu obrony dzielnicy przed dziką zabudową deweloperską.

...”Nasze działania Obywatelskie obejmują teren Kamienicy i na mocy praw nam nadanych przez większość jej społeczeństwa przekazujemy ich wolę i niezadowolenie ze sposobu takiego działania władzy ustawodawczej i wykonawczej w Bielska-Białej”, czytujemy z pisma przygotowanego do prezydenta Jacka Krywulta.

Nadmierne lobbowanie deweloperskie przez Rządzących miastem i dbałość o ich interesy doprowadziła do tego, że w momencie powstania takiej zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy willowej, w konsekwencji spowoduje znaczne obniżenie jakości życia jej mieszkańców i wartość zabudowanych działek.

Wadliwe ustawy Rady Miasta Bielsko-Biała

Na obszarze Bielska-Białej od 15 lat zarządzanej przez jedną opcję, powstała tzw. sieć powiązań i kontaktów urzędniczo-biznesowych, które w ocenie jej Mieszkańców, nie tylko działają na styku prawa, ale przede wszystkim notorycznie je łamią, co w Państwie prawa nie powinno mieć absolutnie miejsca.

Z zebranych materiałów Stowarzyszenia, wynika jawne lekceważenie zwykłego obywatela i łamanie zasad etyki na terenie miasta, Urzędu Miejskiego, Biura Rozwoju Miasta - (agencji odpowiedzialnej za Planowanie Zagospodarowania Przestrzennego), Urzędników odpowiedzialnych z ramienia nadzoru, oraz ewidentnego konfliktu interesów etycznych  w Komisji Gospodarki Przestrzennej miasta Bielsko-Biała. Materiały wskazują, że Rada Miasta albo sobie z tym nie radzi, albo nieświadomie wprowadza -  naszym zdaniem, wadliwe ustawy Komisji pod głosowanie. (PO w Radzie Miasta ma większość, bo 13 głosów, 10 głosów PIS, 1 głos Niezależna).

15 lat rządów jednej polityki

 W 2011 po kolejnych wyborach, kiedy radnymi zostali Radni związani z firmami  deweloperskimi, w mieście rozpoczął się ożywiony lobbing deweloperski ze szkodą dla mieszkańców miasta i regionu.

Opiszemy to w dużym skrócie: w 2011roku Biuro Rozwoju Miasta działając prawdopodobnie "grupie lobbingowej" opracowało Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr. 118”, Plan uzyskał pozytywną opnie Przewodniczącej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Rady Miasta.

Rada Miasta mając większość uchwaliło Plan, który to Biuro Rozwoju Miasta bez konsultacji społecznej, środowiskowej, nie uwzględniając zapisów obowiązującego Studium z 1999 r. prowadziło w życie  – jako Obowiązujący. Ponieważ projekt miał wady prawne, już w następnym 2012 roku opracowano Nowe Studium dopasowując go do naszym zdaniem do wadliwie zatwierdzonego przez Radę Miasta Plan 118. Wojewoda zatwierdzając Plan nie wnosił uwag, ponieważ dostarczone mu  informacji nie wspominały o Studium z 1999 roku tylko z 2012roku.

- Trzy lata później w 2014r. po kolejnych wyborach samorządowych, kiedy nastąpiły zmiany kadrowe  na głównych stanowiskach władzy Ustawodawczej i Wykonawczej - korzystne dla deweloperów, rozpoczęto budowy wielorodzinne w atrakcyjnych dzielnicach Bielska-Białej, w tym w KAMIENICY. Budowano nowe budynki mieszkalne na terenach zielonych, bez dróg dojazdowych w miejscach gdzie Stadium z 1999roku  określało zabudowę niską i  jednorodzinną. Problem również polega na tym, że większość tych domów została wybudowana nielegalnie, niezgodnie z planem zagospodarowania, na terenach rolnych oraz bez odbioru Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektorat przymyka oko, oddala zwykłych ludzi z ich problemami, a sprawy grzęzną na Policji i w bielskiej Prokuraturze. Mieszkańcy Kamienicy w Bielsku Białej są w posiadaniu tych dowodów, codziennie także dochodzą nowe fakty prawdopodobnej „współpracy” tych ludzi z Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Nie wątpimy, że w sprawę zamieszany jest Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego. Brak zainteresowania skargami i pismami obywateli daje nam poważne podstawy do takich domniemań, a brak odpowiedzi na ich  pisma i wymijające odpowiedzi urzędników GUNB wyraźnie wskazuje na taki stan rzeczy.

Wskazana wyżej sytuacja doprowadziła do tego, że ludzie którzy pobudowali domy na działkach zgodnie z obowiązującym planem, dziś mają za sąsiadów blokowiska i fatalną architekturę, a prywatni właściciele działek którzy nie otrzymali zgody na budowy ( zgodnie z Studium 1999r.) sprzedali działki – dziś widzą na nich bloki.  

Ponadto stan majątkowy osób władzy ustawodawczej i wykonawczej w postępowaniach dot. zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego budzi mocne zainteresowanie Obywateli. Niektórzy mają więcej mieszkań niż „sławny” prezydent Gdańska, o którym tak głośno w mediach.

 Wyżej, w dużym skrócie opisaliśmy spostrzeżenia i specyficzny charakter działań w państwowych urzędach i bielskim samorządzie, o których tak naprawdę wszyscy w regionie wiedzą, ale nikt oficjalnie nic nie mówi i nie poodejmuje działań. Co w sposób jednoznaczny odczytujemy jako nie tylko niedopełnienie swoich urzędniczych obowiązków, co wyczerpuje znamiona art. 231 kk., ale przede wszystkim rodzi to poważne obawy, że ww. osoby działając wspólnie i w porozumieniu uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, kosztem naszych mieszkańców. Ludzie są także zastraszani, lokalne media milczą?. Gorzej jest ze zwyczajnymi ludźmi, którzy walcząc o swoje prawa narażają siebie i swoje rodziny. Słyszymy przykłady prób dwukrotnego otrucia jednej z osób walczących z tzw. „grupą”. …„Posiadamy również dokumenty i pisma do policji, prokuratury i ministerstw, wszystkie sprawy gdzieś są blokowane. Gdzie?... mówią Mieszkańcy Kamienicy. Wiemy i to, jesteśmy w posiadaniu nazwisk tych osób. Część z nich publikujemy na naszej stronie internetowej www.biznesregion.pl zakładka: www.kamienicabielsko.biznesregion.pl , zbudowanej na prośbę zaniepokojonych sprawą mieszkańców. Tam staramy sie bezstronnie opisywać to, czego nie robią lokalne media.

W nw. materiale pokazujemy trzy, pierwsze (wyjęte z brzegu) przykłady łamania prawa przez instytucje odpowiedzialne za jego przestrzeganie. link:  http://kamienicabielsko.biznesregion.pl/video/art-stowarzyszenie-dzielnicy-kamienica-w-bielsku-bialej-odpowiada-na-problemy-swoich-mieszkancow-,29

Podsumowując liczymy, że odpowiednie służby zajmą się wyżej opisaną sprawą (osobiście bądź przez bezpośredni nadzór) z należytą starannością, a także sumiennością. Jesteśmy też przekonany o tym, że jest to ostatnia szansą na dojście do prawdy i sprawiedliwości - czytamy w oświadczeniu.

 Postulaty Mieszańców Kamienicy w Bielsku-Białej :

W sytuacji braku działań ze strony Prezydenta Miasta, Mieszkańcy Kamienicy Bielsko-Biała grożą  Nieposłuszeństwa Obywatelskim, pikietami w publicznych miejscach miasta, blokowania placów budów deweloperskich na obszarze dzielnicy Kamienica, oraz oficjalnym pismem do Ministra Sprawiedliwości o nadzór nad podległymi instytucjami do których Mieszkańcy skierują pozwy:

1.do Sądu Administracyjnego o uchylenie w/w planu z powodu jego niezgodności ze Studium Uwarunkowań oraz wielu uchybieniom proceduralnym, które powstały w        trakcie jego sporządzania.

2.do sądu z pozwem zbiorowym o stosowne odszkodowania w związku z obniżeniem wartości ich nieruchomości, prokuratury i administracji Państwowych o                   sprawdzenie czy wskazane osoby instytucji samorządowej naruszyły ich  prawa.

3.do innych znanych konstytucyjnie instytucji państwowych mogących udzielić pomocy w rozwiązaniu problemu mieszkańców Bielska – Białej

4.Dokumentacje z informacjami do  mediów regionalnych i ogólnopolskich

Grupa „Mieszkańcy Kamienicy”, czytamy w oświadczeniu, informuje, że  „do czasu opracowania nowego całościowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kamienicy uzgodnionego w zgodzie z prawem i  jego mieszkańcami nie zmieni ich stanowiska, a próby zastraszania i manipulowania niektórymi zaangażowanymi w sprawę ludźmi, jak to miało już miejsce w opisywanym okresie ich działania, będzie odnotowywane i zgłaszane do Prokuratury.

 kamienica
  W sklepach jest już o blisko 3 proc. drożej niż rok temu. Dynamika wzrostu cen zmieniła trend
  W maju br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,9% rok do roku, po podwyżce o 2,4% w kwie...
  2024-06-19  |   186
  Oszczędzanie po polsku
  Przez inflację Polacy zaczęli mniej marnować świąteczną żywność? Wyniki najnowszego badani...
  2024-04-02  |   959
  W ub.r. wystawiono blisko 22 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej
  W ubiegłym roku Polacy przebywali przeciętnie prawie 11 dni na zwolnieniu lekarskim W ubie...
  2024-04-02  |   922
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13497051
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7380161
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2498495
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929945
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42744

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama