reklama

Janusz Okrzesik popiera działania mieszkańców Kamienicy w Bielsku-Białej


Kandydat na Prezydenta Bielska-Białej krytykuje działania Urzędu Miasta i Biura Rozwoju Miasta i zapowiada wsparcie działań mieszkańców Kamienicy w Bielsku - Białej.

 

 

Mieszkańcy Kamienicy i Stowarzyszenie Mieszkańcy Kamienicy w Bielsku-Białej w ostatnim dniu upływającego terminu przypadającego na dzień 30.09.2018 roku złożyli na dzienniku podawczym UM sprzeciw do Prezydenta Jacka Krywulta na Decyzję RM dotyczącej zmiany punktowego planu 118 obejmującego ul. Skarpową , Ruciana, Zwardońska. Wiecej pisaliśmy w artykule Błedy proceduralne planu 118.

W sprzeciwie do prezydenta Jacka Krywulta czytamy:

W związku z wyłożeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenie z dnia 20.07.2018 r.) zgłaszam następujące uwagi, sprzeciwiając się uchyleniu litery c w § 17 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr VIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011 r.:

1. Projektowana zmiana w m.p.z.p. narusza ustalenia zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – wbrew temu, co przyjęto w uzasadnieniu uchwały wyłożonej do wglądu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.) wymaga odczytywania jego zapisów w sposób kompleksowy.

W części 2 studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta” (załącznik nr 2 do ww. uchwały) już na wstępie na stronie 7 czytamy: „Tekst studium w rozdziale dotyczącym kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, nie zawiera wszystkich ustaleń dla poszczególnych obszarów (w części poświęconej strefom funkcjonalno-przestrzennym podano jedynie wybrane, najważniejsze odnośniki do innych rozdziałów). Pełny zakres problematyki przedstawia w sposób graficzny RYSUNEK STUDIUM. Oznaczeniom graficznym na rysunku odpowiadają stosowne ustalenia w tekście studium Kompletne ustalenia, dotyczące danego terenu, powinny być każdorazowo określane na podstawie rysunku studium, odpowiednio do oznaczeń graficznych, odnoszących się do terenu”.

Rysunek Studium (załącznik nr 4 do ww. uchwały) jednoznacznie wskazuje, że obszar objęty w m.p.z.p. oznaczeniem 118_U,MN-01 stanowi obszar predysponowany do funkcji turystyczno-rekreacyjnej.

Wiążą zatem nie tylko ogólne wytyczne do planów miejscowych, dotyczące obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych na rysunku studium MNU (punkt 2.3.2.4. Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta), lecz także szczególne obwarowania wynikające z punktu 21. W punkcie 21 wyraźnie jest mowa o preferencji dla usług turystyki i rekreacji dla obszarów predysponowanych dla funkcji turystyczno-rekreacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wynika to wprost także z punktu 2.3.2.4 Kierunków, który w wytycznych w zakresie przeznaczenia terenów oraz zagospodarowania i użytkowania terenów nakazuje uwzględnić regulację punktu 21.

2. W uzasadnieniu projektu uchwały wyłożonej do wglądu przyjęto: „Sporządzany projekt zmiany planu ma na celu umożliwienie realizacji w obszarze objętym zmianą planu kilku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie działki budowlanej”. Powierzchnia terenu objętego projektem zmiany planu wynosi ok. 1,55 ha i stanowi własność jednego podmiotu. Zgodnie z obowiązującym planem teren może zostać podzielony na działki budowlane o powierzchni 20 arów. Pomimo zatem innych parametrów urbanistycznych obowiązujących w planie, po wprowadzeniu projektowanej zmiany, obszar 118_U,MN-01 może zostać zamieniony w teren o wysoko zagęszczonej zabudowie mieszkaniowej, „deweloperskiej”, co pozostaje w całkowitej sprzeczności z wyżej przytoczonymi ustaleniami Studium. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie stanowią wystarczającej ochrony dla zapewnienia preferencji dla usług turystki i rekreacji.

3. Teren położony jest w enklawie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej MNe oraz pozostałych terenów systemu zieleni miasta ZS (analiza rysunku Studium), w obszarze terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo i krajobrazowo. I tylko z uwagi na wydane wcześniej warunki zabudowy dla usług hotelarsko-gastronomicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej został uwzględniony w m.p.z.p. z 2012 r. jako teren 118_U,MN-01, zgodnie z legendą rysunku planu m.p.z.p. „teren zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną”. Nie jest to zatem typowy teren MN,U dotyczący innych obszarów planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 roku, będących zgodnie z legendą rysunku planu „terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej”.

4. Argumentacja prezentowana przez Biuro Rozwoju Miasta, mająca uzasadniać przedmiotową zmianę m.p.z.p., to przede wszystkim zbyt wysoka ingerencja usuwanego zapisu („1 budynek na działce budowlanej”) w konstytucyjnie chronione prawo własności, co rzekomo wielokrotnie wytykały w swychorzeczeniach sądy administracyjne. Jak i twierdzenie, że pozostałe parametry dla terenu 118_U,MN-01 dostatecznie chronią ład przestrzenny.

Podnoszę, że w tym konkretnym przypadku dla terenu 118_U,MN-01 potrzeby wspólnoty lokalnej nie będą możliwe do zrealizowania przy użyciu narzędzi służących kreowaniu ładu przestrzennego, które wynikają wprost z art. 15 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza orzecznictwa sądowo-administracyjnego prowadzi do jednoznacznego wniosku: sądy administracyjne nie wykluczyły możliwości wprowadzania do m.p.z.p. wskaźnika zagospodarowania terenu w postaci określenia maksymalnej ilości budynków na jednej działce. Wskazywały jedynie na konieczność zaistnienia takiej szczególnej potrzeby dla ochrony ładu przestrzennego w realiach konkretnej i indywidualnej sprawy. Sprzeciwiam się bezkrytycznemu (bez uwzględnienia uwarunkowań danego stanu faktycznego) podejściu do orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

Przedmiotowe ograniczenie dotyczące terenu 118_U,MN-01, z przyczyn wyżej już wskazanych, pozostaje w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów ogólnospołecznych (ochrony ładu przestrzennego), a w związku z tym nie powinno zostać usunięte.

5. Zapoznałam się z treścią uchwalonej przez Radę Miejską w Bielsku-Białej „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” (załącznik do uchwały NR XXXII/614/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.).

W dokumencie tym wskazano, że: „W Studium, w terenach dotychczas najmniej zainwestowanych, wyznaczono tereny predysponowane do funkcji turystyczno-rekreacyjnej i ustalono wprowadzanie zieleni we wszystkich strefach funkcjonalno-przestrzennych. Dzięki tym zapisom możliwa będzie ochrona terenów zieleni w planach miejscowych. Jedynie ustalenia planów miejscowych mogą zapobiec dalszemu zbyt intensywnemu zainwestowaniu terenów podstokowych oraz zabudowywaniu „korytarzy ekologicznych.”

6. W załączniku nr 4 do „Oceny” ujęto wniosek p. Piotra Wawrzaszka o zmianę m.p.z.p. dla terenu 118_U,MN-01. Zgodnie z opisem intencją wnioskodawcy była „zmiana mpzp zabudow mieszkan. jednorodz., szereg., wielorodzinna.” W tabeli ujęto uwagi do wniosku: „Niezgodność ze Studium. Dla wnioskowanego terenu wydana została dec. WZ dla usług hotelarskogastronomicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co zostało uwzględnione w obowiązującym mpzp. To teren o bardzo dużej wartości krajobrazowej, położony w otulinie PK Beskidu Śląskiego. Istnieje możliwość zwiększenia intensywności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poprzez wykreślenie z obowiązującego mpzp zapisu „budowa jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce budowlanej”.

Treść wniosku o zmianę m.p.z.p. nie pozostawia wątpliwości co do planowanego maksymalnego zintensyfikowania budownictwa mieszkaniowego na terenie

118_U,MN-01, predysponowanym w Studium do funkcji turystyczno-rekreacyjnej.

Owa przychylność co do możliwości „zwiększenia intensywności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” budzi spore wątpliwości, nie jest transparentna, wprost nasuwa pytanie, czy urzędnicy i radni Miasta Bielska-Białej reprezentują ogół obywateli i dbają o zrównoważony rozwój miasta z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych, czy są tylko narzędziem do „załatwiania” interesów osób wpływowych.

Wykreślenie zapisu „budowa jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce budowlanej” z terenu 118_U,MN-01 nie tylko narusza ustalenia Studium dla tego obszaru, ale również stanowi niczym nieusprawiedliwione uprzywilejowanie prawa własności wyłącznie w jednostce 118_U,MN-01 (w pozostałych jednostkach planu ograniczenie pozostaje), a więc de facto jednego podmiotu.

kamienica
  Pracownik zagraniczny, zakwaterowanie w Polsce
  Niemal połowa imigrantów pracujących w naszym kraju mieszka wśród Polaków, co tworzy poten...
  2024-02-25  |   18
  Fiskus w ub.r. wyegzekwował ponad 22 mln zł za zaległości w abonamencie RTV.
  Polacy nie chcą płacić abonamentu RTV. Nawet fiskusowi coraz słabiej idzie odzyskiwanie na...
  2024-02-21  |   109
  Początek roku w sklepach zapowiada się stabilnie.
  Ceny w sklepach nadal będą rosły w ujęciu rocznym, choć przynajmniej na razie wciąż dość w...
  2024-01-14  |   272
   W piątek 26.02.2021r.o godz.17.00 w Bielsku - Białej dyskutowano o zasadności budowy spala...
   2021-02-27  |   13496666
   Konkurs "FIRMA ROKU 2019" rozstrzygnięty, statuetka złotego Dedala powędrowała d...
   2019-10-08  |   7379710
   Korporacje, reportaże, dokumenty
   2018-09-15  |   2497984
   25 LAT Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
   2017-01-08  |   929451
   Podstawowe błędy kierowców. Na 100% Ty też popełniasz te błędy, a może jest ich więcej?. Z...
   2017-09-15  |   42328

    BIZNESREGION

    ul.Młynarska 3/11, 01-258 Warszawa
    : +48 22 490 66 15

    : redakcja@biznesregion.pl    reklama